Ziedojumiem

Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudze 

Reģ. apliecības Nr. 90000862596 

A/S "Swedbank"

Konta nr. LV06HABA0551034663344

Iespējas iegūt nodokļu atlaides 

Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzei ar 2010.gada 6.oktobri ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss šādās darbības jomās:

  • Izglītības veicināšana 
  • Kultūras veicināšana 
  • Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. 

Piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss nozīmē, ka valsts sniedz nodokļu atvieglojumu personām vai uzņēmumiem, kas finansiāli atbalstījuši draudzes darbu kādā no augstākminētajām jomām. 

Privātpersonām 

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, tam ir: jāaizpilda un jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs; deklarācijai jāpievieno bankas apzīmogota izdruka par maksājumu (vai maksājuma uzdevums), kurā kā maksājuma mērķis norādīts „ziedojums sabiedriskā labuma darbībai”

Pēc deklarācijas pārbaudes ziedotājam no valsts budžeta tiek atmaksāti 26% no ziedotās summas.

Pašnodarbināto personu ziedojumi

Iesniedzot Valsts ieņēmu dienestā savu gada ienākumu deklarāciju, saskaņā ar likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’ 10.panta 1.daļas 3. punktu ziedotās summas tiek iekļautas attaisnotajos izdevumos, kuri neapliekas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, 2010.gadā attaisnotā summa saskaņā ar 10.panta 13 punktu ir 20% no bruto ienākuma. 

Deklarācijai jāpievieno bankas apzīmogota izdruka par maksājumu (vai maksājuma uzdevums), kurā kā maksājuma mērķis norādīts „ziedojums sabiedriskā labuma darbībai”.

Uzņēmumu ziedojumi

Saskaņā ar likuma ,,Par uzņēmuma ienākuma nodokli’’ 20.1 pantu uzņēmuma ienākuma nodokli samazina par 85% no summām, kas ziedotas arī Latvijas Republikā reģistrētām reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. 

Maksājuma mērķī jābūt norādīts „ziedojums sabiedriskā labuma darbībai”.


 .